Projekty

Bydgoskie Warsztaty Endoskopowe s.c. Sławomir Listopadzki, Piotr Jarzemski realizuje projekt pn. Opracowanie koncepcji oraz wdrożenia innowacyjnej metody wytwarzania sztucznych narządów, na podstawie cech anatomicznych pacjenta na podstawie umowy POIR.02.03.02-04-0028/15-00 w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców poddziałania 2.3.2. Bony na innowację dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Celem realizacji projektu jest opracowanie koncepcji oraz wdrożenia innowacyjnej metody wytwarzania sztucznych narządów zapewniających materiał imitujący właściwości fizyczne i mechaniczne narządów i organów ludzkich.

Planowane efekty: wdrożenie innowacyjnej metody wytwarzania sztucznych narządów zapewniających materiał imitujący właściwości fizyczne i mechaniczne narządów i organów ludzkich.

Całkowita wartość projektu: 396 999,72 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 258 211,20 PLN